Tính năng

Thức Tỉnh Vân Chiến

Thức Tỉnh Vân Chiến là tính năng mở rộng để nâng cấp Vân Chiến, tăng mạnh chỉ số nguyên tố chủ đạo của Vân Chiến đó.

Yêu Cầu: Vân Chiến đạt 1 sao có thể Thức Tỉnh.

Nguyên Liệu: Tinh Túy Vân Cổ (Nguyên liệu cơ bản), các nguyên liệu liên quan Bùa Linh Rooney, Bùa Ma Rooney, Bùa Thần Rooney và Thánh Điển Rooney.

Khi đã đạt đủ điều kiện yêu cầu, tiến hành Thức Tỉnh Vân Chiến

Thức Tỉnh thành công Bậc 1 Level 1, tiếp tục sử dụng nguyên liệu tăng cấp cho đến khi đạt bậc Thử Tỉnh tiếp theo.

Chúc Bạn Thành Công.