Tính năng

Thần Ban Trang Sức

Tạo thêm không gian nuôi dưỡng, giá trị nuôi dưỡng của hệ thống Thần Ban Trang Sức, giữ vai trò nuôi dưỡng trọng tâm của của hệ thống Trang Sức.

Trang Sức tăng cấp thức tỉnh đến giai đoạn nhất định có thể thực hiện Thần Ban trang sức

Nuôi dưỡng thần ban có 2 giai đoạn, thần ban và tăng cấp thần ban. Sau khi thần ban 1 lần mới được tăng cấp thần ban. Sau khi tăng cấp thần ban đến 100 Level tiến hành Tiến Cấp Thần Ban tăng thuộc tính vượt bậc bao gồm cả thuộc tính nguyên tố đang có trên trang sức.

Vị Trí: Trang Sức -> Thần Ban

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Trang Sức cần đạt Tiến cấp +5 mới có thể Thần Ban mở thêm thao tác cường hóa mới

Mở khóa của giai đoạn thần ban giới hạn bởi giai đoạn thức tỉnh trang sức.

Mỗi lần thần ban sẽ tăng thêm nhiều thuộc tính.

Tiến cấp Thần Ban vượt bậc sẽ tang thêm nhiều thuộc tính.

Sử dụng Nguyên liệu cũ đã ra mắt trước đó để gia tăng thuộc tính: Linh Kim, Ma Kim, Thần Kim, và nguyên liệu mới Nước Thánh, Linh Thủy.

Thao tác nâng cấp Thần Ban tương tự các tính năng khác, tích lũy số lượng nguyên liệu phù hợp tăng giới hạn Thần ban, thuộc tính tăng cho nhân vật vĩnh viễn

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.