Tính năng

Bùa Thú Cưỡi

Bùa Thú Cưỡi là một tính năng Bùa mới trong mục thú cưỡi, đem lại cho người chơi các chỉ số nguyên tố.

Cách nhận Bùa Thú Cưỡi: Thông qua Kalima Vực Sâu hoặc các hoạt động nhận.

Để nâng cấp Bùa Thú Cưỡi, cần điểm Vân Thú

Khi đã đủ điểm Vân Thú, tiến hành nâng cấp.

Sau khi tăng cấp lên level 40 có thể tăng bậc. Mỗi bậc tăng sẽ thêm một thuộc tính ngẫu nhiên.

Để tăng bậc cần có 3 loại nguyên liệu sau:

Khi đã đủ nguyên liệu, tiến hành tăng bậc:

Tăng bậc thành công, nhận thêm 1 chỉ số ngẫu nhiên.