Tính năng

Ánh Sáng Bảo Vệ

Tính năng Bảo Vệ Nguyên Tố 1 lần nữa được mở rộng thêm thuộc tính và tăng thêm giới hạn lực chiến cho Mutizens, tính năng phát triển: Ánh Sáng Bảo Vệ.

Vị Trí: Bảo Vệ Nguyên Tố -> Ánh Sáng Bảo Vệ

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Tính năng gồm 6 điểm nuôi dưỡng, chia 5 điểm thường và 1 điểm đặc biệt.

Nuôi dưỡng chia thành tiến cấp, tăng cấp, tiến cấp trước rồi mới tăng cấp, thích hợp với các điểm thường và đặc biệt.

Điểm nuôi dưỡng mở không liên quan đến việc có trang bị Bảo vệ/Đá Hồn hay không.

Nguyên liệu sử dụng: sử dụng nguyên liệu Bụi Sao, Đá Hồn Linh, và nhiều Xu hồn

Sau khi nâng cấp 5 điểm nuội dưỡng thường có thể tiến hành thu thập nguyên liệu nâng cấp điểm đặc biệt

Nguyên liệu lúc này cần thu thập: Ánh Sao Thánh, Bảo Vệ Linh và Xu hồn.

Tăng cấp 5 điểm thường sẽ tăng thuộc tính nhưng không nhiều, tăng điểm đặc biệt thành công thuộc tính và lực chiến Mutizens tăng mạnh.

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.