Hướng dẫn

Hệ Thống Thánh Huy

HỆ THỐNG THÁNH HUY

Giao Diện:

Cách Nâng Cấp Thánh Huy

- Nguyên liệu duy nhất để nâng cấp được Thánh HuyDanh Vọng

- Nhận Danh Vọng qua các nguồn sau:

  • 1. Arena
  • 2. Gem
  • 3. Đường Sinh Tử
  • 4. Chaos Castle