Hướng dẫn

Hệ Thống Hồn Khí

HỆ THỐNG HỒN KHÍ

- Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hồn khí sẽ được ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ

- Sử dụng các trang bị có phẩm chất Trắng/Lam/Tím/Cam/Đỏ để nâng cấp hồn khí

- Sau khi người chơi tăng Vip MU, có thể tự dừng tu luyện, mồi làm nhận được trang bị mới, nếu phẩm chất của trang bị từ Tím trở xuốn và lực chiến nhỏ hơn trang bị hiện tại trên người thì sẽ tự dung luyện