MU Awaken VNG

Thông Tin Phiên Bản Mới - Quyết Chiến Ảo Cảnh - Tân Xuân Rộn Ràng

Từ đến

Bái Tượng

Giới Thiệu

- Bái Tượng là một tính năng nhằm tôn vinh Lãnh Chúa Loren và người chơi có Lực Chiến Cao Nhất (Chí Tôn MU).

- Tượng của Lãnh Chúa Loren sẽ xuất hiện ở thành Lorencia. Tên Lãnh Chúa, Trang bị, Guild và Danh hiệu của Lãnh Chúa sẽ hiện lên để các người chơi khác có thể chiêm ngưỡng. Khi chưa có Lãnh Chúa Loren thì tượng sẽ hiển thị NPC Tượng Lãnh Chúa Loren.

- Tượng Chí Tôn MU xuất hiện ở Lorencia và gần Tượng Lãnh Chúa Loren. Cách thức Bái Tượng cũng giống như Bái Tượng Lãnh Chúa Loren.

- Mỗi ngày người chơi có thể tiến hành bái 2 tượng, mỗi tượng 1 lần bằng Zen hoặc Gem.

Nội Dung:

Người chơi khác có thể bấm vào tượng Lãnh Chúa Loren để tiến hành Bái Tượng. Dùng Zen hoặc Gem để bái tượng để nhận được EXP và phần thưởng khác.

Mỗi ngày người chơi chỉ có thể tiến hành Bái Tượng 1 lần, làm mới mỗi ngày. Khi không có Lãnh Chúa Loren thì người chơi vẫn có thể tiến hành Bái Tượng như bình thường.