Tính năng

Tinh Luyện Bảo Vệ Nguyên Tố

Tính năng mới phát triển mới từ tính năng HOT trước đó Bảo Vệ Nguyên Tố: Tinh Luyện Bảo Vệ Nguyên Tố.

Vị Trí: Nhân vật -> Bảo Vệ Nguyên Tố -> Đá Hồn -> Tinh Luyện

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Tăng cấp lên Level 20 mới mở tính năng Tinh Luyện thêm thuộc tính

Sử dụng nguyên liệu Đá Hồn Linh và Xu Hồn để gia tăng thuộc tính Đá Hồn đang trang bị

Mutizens sưu tầm những Đá Hồn có thuộc tính quan trọng thì Tinh Luyện để gia tăng thêm thuộc tính Đá Hồn, cấp Tinh Luyện càng cao thì thuộc tính đá hồn càng tăng cao – Gia tăng nhiều thuộc tính nguyên tố.

Tinh Luyện Lv100 cấp sẽ tăng Bậc, tinh luyện max đạt bậc 5

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.