Tính năng

Thức Tỉnh Thần Điện

Tính năng Phát triển cao từ tính năng Thần Khám gia tăng thêm nhiều thuộc tính cho chủ: Thức Tỉnh Thần Điện.

Vị Trí: Thần Khám -> Thần Điện -> Thức Tỉnh

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Sau khi kích hoạt Thần Tế Điển, Mutizens tiến hành Tăng Sao, Tiến Hóa Thần Tế thì nay có thêm nhánh tính năng Mới: Thức Tỉnh Thần Tế Điển, Tro Cổ Huyết, Tro Cổ Linh, Tro Cổ Thánh.

Điều kiện được Thức Tỉnh Thần Tế Điển Mutizens cần phải Tăng Sao lên cấp 100

Sử dụng đủ số lượng nguyên liệu cần thiết để Thức Tỉnh - Thần Tế Điển

Sau Thức Tỉnh Mutizens tiếp tục thu thập thêm nguyên liệu Thẻ Hồn Ma Thần và Tro Cổ Huyết để tăng bậc:

Cấp tối đa Thức Tỉnh đạt Bậc 400

Sau khi thức tỉnh và tăng bậc Thần Tế thuộc tính nhân vật và thuộc tính từ tính năng tăng mạnh

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.