Tính năng

Hệ Thống Thông Linh

Cập Nhật Mới “Hệ Thống Thông Linh” Phát triển mới từ tính năng Thần Hồn -> Nhân vật -> Thần Hồn -> Thông Linh.

Sau khi kích hoạt Tính năng Thần Hồn đến bản cập nhật thứ 6 ngày 09/07/2021 sẽ mở thêm tính năng Thông Linh dùng nguyên liệu vốn có để tăng thêm thuộc tính Tấn Công Nguyên Tố.

Tính năng Tiến Hóa Thần Điện gia tăng thuộc tính Phòng Thủ thì riêng Thông Linh sẽ gia tăng thuộc tính Tấn Công – Phòng Thủ và thuộc tính căn bản, gồm:

  • HP Tối đa
  • Tấn Công
  • Tấn Công – Hỏa
  • Tấn Công – Lôi
  • Tấn Công – Thổ
  • Tấn Công – Phong
  • Tấn Công – Thủy
  • Phòng Thủ - Lửa

Tận dụng lại các nguyên liệu đã ra mắt từ trước gồn: Thần Huyết – Cát Linh Mai tăng thuộc tính Thông Linh

Để mở giới hạn tăng cấp thông linh Mutizens cần phải Tăng Bậc thần hồn, cấp thông linh càng cao thì Thần hồn bậc phải càng cao

Thuộc tính Bộ:

Khi Thông Linh từng Hồn thú đạt đến cấp độ tổ hợp sẽ tăng thêm nhiều thuộc tính giá trị.

Những thuộc tính Thông Linh gia tăng từ tính năng

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.