Hướng dẫn

Tính Năng Ghép

TÍNH NẮNG GHÉP

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến theo cốt truyện sẽ mở tính năng Ghép

Giao Diện Tính Năng Ghép

Ghép Đạo Cụ
 • 1. Vé Devil Square dùng để tham gia Phó Bản
 • 2. Áo tàng hình dùng để tham gia Phó Bản
Ghép Ngọc

- 3 viên ngọc cùng màu sẽ ghép lại thành 1 viên cấp cao hơn

 • VD: 3 viên level 5 ghép sẽ nhận được ngọc level 6

Ghép Trái Quỷ

 • - Thu thập nguyên liệu để ghép Trái Quỷ
 • - Ghép ngẫu nhiên sẽ nhận được 1 trong 4 loại trái:
  • 1. Trái Sức Mạnh
  • 2. Trái Trí Lực
  • 3. Trái Nhanh Nhẹn
  • 4. Trái Thể Chất
 • - Trái Quỷ  có tác dụng cộng thêm chỉ số thuộc tính cho nhân vật.

Tiến Cấp Trang Bị
  • - Ghép 3 mảnh nguyên liệu tiến cấp lại thành 1 món trang bị.

 • - Ghép 3 món trang bị giống nhau thành 1 món trang bị mới có cấp bậc cao hơn.